NOTICIAS

Altes Temperatures

Contacta con tu agente!

Tel: +34 655 91 49 36 Email: info@uniongestora.com

Inicio » Noticias » Altes Temperatures

Altes Temperatures

COMUNICACIÓ INSPECCIÓ DE TREBALL CATALUNYA

Amb l´arribada del període estival, augmenten els riscos per a la seguretat i salut de les persones treballadores derivats de l´exposició a temperatures elevades, com a conseqüència fonamentalment de la prestació de serveis a l´aire lliure o en entorns laborals calorosos. Aquests suposen un increment de l´estrès tèrmic amb efectes adversos per a la salut i que, en situacions extremes, poden causar la mort.
Aquest tipus de riscos es veuen clarament incrementats amb la intensificació dels canvis en el clima s´estan produint tant en un àmbit global com local, en aquest cas a Catalunya.
D’acord amb el que preveu l´article 14.2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, l´empresari/ària ha de garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores que es troben al seu servei en tots els
aspectes relacionats amb les condicions de treball <A[treball|feina]>, en virtut del que disposa l´article 4.7 de la Llei esmentada.
En conseqüència, els riscos derivats de l´exposició a condicions termohigromètriques extremes en temporada estival han de ser objecte d´especial consideració, d´acord amb els principis generals de l´acció preventiva que han d´inspirar l´aplicació de les mesures que integren el deure general de prevenció i que es troben recollits a l´article 15 de la Llei 31/1995, partint d’una avaluació adequada en coherència amb les disposicions del seu article 16 i de la planificació consegüent a les mesures correctes de prevenció i protecció, amb subjecció al que estableixen els articles 3 a 9 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s´aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
Així mateix, s´haurà de tenir en compte el previst en la disposició addicional única del Reial decret 486/1997, de 14 d´abril, pel qual s´estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, en relació amb les condicions ambientals en el treball <A[treball|feina]> l´aire lliure.
Més enllà d’informar de les obligacions que la Llei estableix, a la pàgina web de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral trobareu tota la informació relacionada amb les orientacions preventives així com la informació meteorològica diària:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/ mesures_per_risc/calor/

En consideració a l´exposat, la Inspecció de Treball i Seguretat Social remet aquesta comunicació i, alhora, adverteix que l´incompliment del deure de protecció de les persones treballadores, en relació amb aquests riscos específics i en les seves diferents manifestacions, pot ser constitutiu d´infracció greu o molt greu en matèria de seguretat i salut, tipificades als articles 12 i 13, respectivament, del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l´ordre
social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d´agost, i sancionables amb la multa corresponent, per import de 2.451 € a 49.180 € per a les infraccions greus i de 49.181 € a 983.736 € per a les molt greus.

M. Luz Bataller Cifuentes
Directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya

 

te informamos!!!

NOTICIAS DESTACADAS

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NOTICIAS Prevención del blanqueo de capital y la financiación del terrorismoContacta con tu agente! Tel: +34 655 91 49 36 Email: info@uniongestora.com  Colaboración Destacada en la Jornada Técnica del Día Mundial de la Seguridad y...

leer más
Específico Primeros Auxilios en Barcelona

Específico Primeros Auxilios en Barcelona

NOTICIAS Gestión Eficiente del Tiempo En la Resolución de 6 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo general del sector de la construcción. 19903, MINISTERIO DE TRABAJO Y...

leer más